Gweithiwr Prosiect - Cynllun Hosteli Tai â Chefnogaeth/Project Worker - Hostels Supported Housing

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£17,258 - £19,525
Posted
03 Jan 2018
Closes
24 Jan 2018
Ref
NWH/34
Seniority
Officer
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Housing association / RP

Please scroll down for English translation

PWRPAS Y SWYDD

 

 

 • Darparu gwasanaeth rheoli a chymorth tai effeithiol ac effeithlon, yn unol â'r fanyleb gwasanaeth a gofynion cyllidwyr, rhanddeiliaid a chyfarwyddyd Rheolwr y Cynllun.
 • Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth gyda golwg ar sicrhau eu cynnydd tuag at y canlyniadau, a ddiffinnir o fewn Cynllun Cymorth wedi’i ysgrifennu'n glir.
 • Cyfrannu at reolaeth ddiogel ac effeithiol y Cynllun o ddydd i ddydd.

     

ATEBOLRWYDD

Datganiad o’r prif feysydd cyfrifoldeb

 1. Bod yn gyfrifol am lunio, adolygu ac adrodd ar Asesiadau Risg a Chynlluniau Cymorth, gweithio tuag at ddeilliannau o fewn gofynion Rhaglen Cefnogi Pobl - gan gynnwys y defnyddwyr gwasanaeth yn llawn.
 2. Bod yn gyfrifol am lunio ac adolygu asesiadau risg unigol yn rheolaidd, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn eu hadolygiad yn llawn lle bo hynny'n briodol.
 3. Cadw cofnodion a ffeiliau defnyddwyr gwasanaeth yn gywir, paratoi adroddiadau electronig a phapur, yn ôl y gofyn.
 4. Bod yn gyfrifol am gwblhau pob gwaith papur symud i mewn gyda phreswylwyr newydd yn brydlon, gan sicrhau bod Cyflwyniad cynhwysfawr i'r Cynllun yn cael ei ddarparu i bob defnyddiwr gwasanaeth newydd (gan gynnwys cwblhau ceisiadau am fudd-dal tai a budd-daliadau cysylltiedig)
 5. Bod yn gyfrifol am reoli atgyfeiriadau i'r cynllun, cysylltu a chyfweld ymgeiswyr/asiantaethau, trefnu cyfarfodydd panel, diweddaru staff yn y cynllun ynghylch atgyfeiriadau newydd.
 6. Bod yn gyfrifol am logio taliadau/rhoddion gwasanaeth ar systemau mewnol ac anfon diweddariadau wythnosol i staff a'r adran Rhenti.
 7. Bod yn gyfrifol am gyhoeddi rhybuddion geiriol a/neu ysgrifenedig fel y cyfarwyddir gan Reolwr y Cynllun; gan sicrhau bod yr holl waith papur yn cael ei ddiweddaru.
 8. Cysylltu a rhwydweithio effeithiol gydag asiantaethau gwirfoddol a statudol, sicrhau darparu cymorth a chyngor o ansawdd da a chyson i ddefnyddwyr gwasanaeth.
 9. Ymgymryd â hyfforddiant er mwyn cynnal a gwella'r sgiliau sydd eu hangen i ymgymryd â'r swydd hon.
 10. Darparu ystod o gymorth sy'n ymwneud â thai i ddefnyddwyr gwasanaeth gyda golwg ar eu galluogi i reoli eu tenantiaethau unigol gyda llai o gefnogaeth, ac o bosibl heb gymorth yn yr hir dymor, o fewn amserlen a gytunwyd gyda Rheolwr y Cynllun.
 11. Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth gyda chynlluniau symud ymlaen i lety mwy parhaol - lle bo hynny'n berthnasol - drwy gysylltu'n agos â staff perthnasol TGC, Adrannau Tai yr awdurdod lleol a darparwyr eraill yn ôl yr angen.
 12. Darparu pecyn cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n symud ymlaen o'r Cynllun, am gyfnod dros dro lle bo hynny'n briodol, sicrhau bod yr holl waith papur perthansol wedi’i gwblhau a’i anfon at yr asiantaethau perthnasol.
 13. Cynorthwyo gyda rheoli tai a gosodiadau fel sy'n ofynnol gan Reolwr y Cynllun yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGC.
 14. Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn briodol, cysylltu a chyd-gysylltu â staff Tai Gogledd Cymru, y gwasanaethau brys, asiantaethau gwirfoddol a statudol, ayb er mwyn cynnal diogelwch y staff, defnyddwyr gwasanaeth a’r llety ar bob adeg.
 15. Darparu gwasanaeth y tu allan i oriau arferol, ar sail rota, yn ôl y gofyn.
 16. Cysylltu'n effeithiol gydag Adran Rheoli Asedau TGC a chontractwyr ynghylch gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo TGC.
 17. Cyfrifoldeb am fynychu cyfarfodydd partneriaeth allanol, gan roi diweddariadau ar ran y cynllun i asiantaethau partner sy’n mynychu cyfarfodydd.
 18. Cefnogi Rheolwr y Cynllun trwy sicrhau bod safonau iechyd a dioglewch yn cael eu cynnal yn y cynllun e.e. cwblhau gwiriadau ystafell
 19. Sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cynnal yn rheolaidd a, lle bo angen, darparu cymorth ac arweiniad ymarferol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gan sicrhau bod safonau da o ran glendid a hylendid yn cael eu cynnal. Yn ogystal - o fewn yr Hostel a tai rhannu-sirchau fod y glanhau a thasgau cadw tŷ yn cael eu cwblhau yn aml pan sy’n ofynnol.
 20. Paratoi ystafelloedd ar gyfer eu hail-osod, yn ôl yr angen.
 21. Cefnogi Rheolwr y Cynllun drwy gysylltu’n effeithiol gydag adrannau a’r Gwasanaeth perthnasol o fewn TGC (e.e. Anghenion Tai Cyffredinol, Rheoli Asedau, Cyllid ayb) ynglŷn â diogelwch yr adeilad(au), cynnal a chadw, rheoli ôl-ddyledion, rhenti a rheoli arian parod symud-ymlaen, ayb.
 22. Trefnu a rheoli amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu a chynnwys er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ymysg defnyddwyr gwasanaeth.
 23. Gweithio'n annibynnol pan fo angen, a hefyd fel aelod o dîm sy'n seiliedig ar ardal.
 24. Diogelu iechyd corfforol ac emosiynol a lles defnyddwyr gwasanaeth

Corfforaethol

 1. Cyflawni’r uchod gan roi sylw dyledus i holl bolisïau a gweithdrefnau’r gymdeithas, yn cynnwys iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a gwasanaethau cwsmeriaid.
 2. Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth diogelu data ar bob adeg.
 3. Sefydlu, datblygu a chynnal perthynas waith effeithiol â’r holl gydweithwyr er mwyn sicrhau cyfraniad integredig at amcanion y Gymdeithas.
 4. Cydymffurfio â Chod Ymddygiad y sefydliad drwy ymddwyn mewn modd  proffesiynol a pharchus bob amser.

         

CYMWYSTERAU/PROFIAD/GWYBODAETH/SGILIAU

Offer sydd eu hangen i wneud y gwaith

Hanfodol

 1. O leiaf 3 TGAU Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth,  yn cynnwys mathemateg a Saesneg.
 2. Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 3. Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y cleient (e.e. cefnogi unigolion wrth adrodd am faterion cynnal a chadw, gwneud apwyntiadau gofal iechyd, dilyn hobïau, sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth, ayb).
 4. Sgiliau gweithio mewn partneriaeth effeithiol.
 5. Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed.
 6. Ymagwedd anfeirniadol at gefnogi pobl sy'n agored i niwed
 7. Y gallu i weithio ar eich pen eich hun gyda hyder a barn dda.
 8. Y gallu i ddarparu gwasanaeth ar alw y tu allan i oriau gwaith, ar sail rota
 9. Profiad neu ddealltwriaeth o'r angen i weithio mewn ffordd gyfrinachol.
 10. Y gallu i ddeall ac aros o fewn ffiniau proffesiynol.
 11. Y gallu i ddefnyddio cynnyrch Microsoft Office (Word, Excel ac Outlook).
 12. Sgiliau gweinyddol da ar gyfer cadw cofnodion a chynorthwyo cleientiaid gyda hawliadau am fudd-daliadau.
 13. Profiad o weithio mewn sefydliad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.
 14. Trwydded yrru lawn a cherbyd ar gael at ddibenion gwaith.
 15. Bod yn gyfforddus gyda sgyrsiau/trafodaethau bob dydd yn benodol mewn perthynas â'ch swydd. Bod yn hyderus i sgwrsio yn Gymraeg pan fo’r angen. (Pennir y gofyniad hwn ar Lefel 3 ar y ffurflen hunanasesu)

Dymunol

 1. Gwybodaeth am anghenion materion iechyd meddwl / anghenion cymorth sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol / digartrefedd.
 2. Gwybodaeth am asiantaethau arbenigol lleol e.e. cyffuriau ac alcohol, gwasanaethau iechyd meddwl ayb.
 3. Hanes llwyddiannus o weithio mewn amgylchedd rheoli tai neu gymorth yn y gymuned ar gyfer unigolion sy'n dioddef neu'n gwella o salwch meddwl.
 4. Diploma mewn Astudiaethau Lles, HNC mewn Astudiaethau Tai neu gymhwyster Iechyd Meddwl.
 5. NVQ / CQF Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

CYMWYSEDDAU

Rhinweddau/ymddygiad personol y mae’n rhaid i ddeilydd y swydd feddu arnynt er mwyn llwyddo yn y swydd.

Cymwyseddau corfforaethol

Canolbwyntio ar y Cwsmer

 • Byddwch eisiau darparu’r gwasanaeth gorau gallwch i’ch cwsmeriaid, gan fod yn sensitif a chyson eich agwedd ar yr un pryd.

Sicrhau Canlyniadau o Safon

 • Byddwch yn gallu dangos eich bod yn gwneud eich gwaith yn dda ac yn cyflawni’r nodau rydych yn eu gosod i chi eich hun ac a osodir gan eraill. Byddwch wedi ymrwymo i gyflawni gwaith o safon a byddwch yn awyddus i wella’r hyn a wnewch.

Gwaith Tîm/Cyfathrebu

 • Byddwch yn cyfrannu hyd eithaf eich gallu fel aelod o unrhyw dîm. Byddwch yn dangos ymrwymiad a pharch bob amser. Byddwch yn ystyried anghenion a disgwyliadau pobl eraill ac yn cyfathrebu mor eglur ac effeithiol â phosib.

JOB PURPOSE

 

 • To provide an effective and efficient housing management and support service, in line with the service specification and requirements of funders, stakeholders and the direction of the Manager.
 • To support service users with a view to ensuring their progress towards the outcomes, defined within a clearly written Support Plan.
 • To contribute to the safe and effective day to day management of the Scheme.

 

ACCOUNTABILITIES

Statement of the main areas of responsibility

 1. Be responsible for drawing up, regularly reviewing and reporting on Risk Assessments and Support Plans, working towards outcomes within the requirements of the Supporting People Programme – fully involving service users.
 2. Be responsible for drawing up and regularly reviewing individual risk assessments, fully involving service users in their review where appropriate.
 3. Maintain accurate service user records and files, preparing electronic and paper reports, as required.
 4. Be responsible for completing all move in paperwork with new residents in timely manner, ensuring a comprehensive Induction to the Scheme is provided to all new service users (including completing applications for housing and related benefits)
 5. Be responsible for managing referrals to the scheme, contacting and interviewing applicants/agencies, arranging panel meetings, updating staff in scheme of new referrals.
 6. Be responsible for logging service charges payments/donations on internal systems and sending weekly updates to staff and Rents department.
 7. Be responsible for issuing verbal and/or written warnings as directed by Scheme Manager; ensuring all paperwork is kept up to date.
 8. Liaise and network effectively with voluntary and statutory agencies, ensuring the provision of consistent good quality support and advice to service users.
 9. Undertake training to maintain and improve the skills needed to undertake this role.
 10. Provide a range of housing related support to service users with a view to enabling them to manage their individual tenancies with less support, and possibly unaided in the longer term, in a timescale agreed with the Manager.
 11. Assist service users with plans to move on to more permanent accommodation – where relevant - by liaising closely with relevant NWH staff, local authority Housing Departments and other providers as necessary.
 12. Provide a package of support to service users moving on from the Scheme, for a temporary period where appropriate, ensuring all relevant paperwork is completed and sent to the relevant agencies.
 13. Assist with housing management and lettings as required by the Manager in accordance with NWH’s policies and procedures.
 14. Respond to and deal with any incidents appropriately, contacting and liaising with NWH staff, emergency services, voluntary and statutory agencies, etc. to maintain the safety of the staff, service users and accommodation at all times. Provide out of hours, on call cover on a rota basis, as required.
 15. Liaise effectively with NWH’s Asset Management Department and contractors regarding the maintenance and repair of NWH property.
 16.     Responsibility for attending external partnership meetings, providing updates on behalf        

    of the scheme to partner agencies in attendance at the meetings.

 

 1.    To support Scheme Manager by ensuring H&S standards are maintained in the   

   scheme e.g. completing room checks

 

 1. Ensure service users maintain the property and where necessary provide practical support and guidance to service users on how to maintain good standards of cleanliness & hygiene within the property. In addition – within Hostel accommodation and Shared Housing - ensure housekeeping and cleaning tasks are regularly carried out as required. Prepare rooms for re-letting, where shared housing or Hostel accommodation is provided. Support the Manager in liaising effectively with relevant departments and Service’s within NWH (e.g., General Needs Housing, Asset Management, Finance etc.) regarding the safety of the building(s), maintenance, arrears control, rents and cash control  move-on, etc. Organise and manage a range of engagement and involvement activities to promote social inclusion amongst service users. Work independently when needed and also as a member of an area-based team. Safeguard the physical and emotional health and wellbeing of service users.

Corporate

 1. Carry out the above with due regard to all the Association’s policies and procedures, including Health and Safety, Equal Opportunities and Customer Services.
 2. Ensure that compliance with Data Protection legislation is applied at all times.
 3. Establish, develop and maintain an effective working relationship with all work colleagues to ensure an integrated contribution to the Association’s objectives.
 4. Comply with the Association’s Code of Conduct by behaving in a professional, respectful manner at all times.

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE/KNOWLEDGE/SKILLS

Tools needed to do the job

Essential

 1. A minimum of 3 GCSEs or equivalent at Grade C, or above, including mathematics and English.
 2. Good written and verbal communication skills.
 3. Experience of working in a client centred environment (e.g. supporting individuals in reporting maintenance issues, making healthcare appointments, pursuing hobbies, securing training and employment, etc.).
 4. Effective partnership working skills.
 5. An awareness of the support needs of vulnerable people
 6. A non-judgemental approach to supporting vulnerable people
 7. The ability to work alone with confidence and good judgement
 8. Ability to provide out of hours, on call cover on a rota basis
 9. Experience or understanding of the need to work in a confidential manner
 10. Able to understand and stay within professional boundaries.
 11. The ability to use Microsoft Office products (Word, Excel and Outlook).
 12. Good administrative skills for record keeping and assisting clients with claims for benefits
 13. Experience of working in a customer focused organisation.
 14. A full driving licence and the availability of a vehicle for work purposes.
 1. Is comfortable with everyday conversations/discussions specifically in relation to your job.  Be confident to converse in Welsh when required. (This requirement is set at Level 3 on self - assessment form)

Desirable

 1. Knowledge of mental health issues / support needs connected to drug and alcohol misuse / homelessness
 2. Knowledge of local specialist agencies e.g. drug and alcohol, mental health services etc
 3. A successful track record of working in a housing management or community based support environment for individuals suffering or recovering from mental illness
 4. A Diploma in Welfare Studies, HNC in Housing Studies or Mental Health qualification
 5. An NVQ / CQF Level 2 in Health and Social Care.

COMPETENCIES

Personal attributes/behaviours which the role holder must possess to be successful in the role.

Corporate competencies

Customer Focus

 • You will want to provide the best service to your customers that you can, whilst being sensitive and consistent in your approach.

Achieving Quality Results

 • You will be able to demonstrate that you do your work well and achieve the goals that you set for yourself and that are set by others.  You will be committed to providing quality work and will have a desire to improve what you do.

Team Working/

Communication

 • You will contribute to the best of your ability as part of any team.  You will show commitment and respect at all times.  You will consider the needs and expectations of others and will communicate as clearly and effectively as possible.