Group Director: Resources

Location
Abergele, Conwy
Salary
Competitive salary + prp
Posted
28 Nov 2018
Closes
09 Jan 2019
Seniority
Director
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Housing association / RP

For Welsh translation, please see below.

Building stronger futures.

With almost 4,000 properties across North Wales, and a turnover of around £30m, Cartrefi Conwy has established itself as a successful and influential RSL in the region. We’re uncompromising in our ambition to set a benchmark for quality, creativity and effectiveness, and aim to place our customers first. As well as an impressive development programme delivering 250 homes by 2020, we’re also opening our own modular build plant.

Our retiring Group Director: Resources has played a pivotal role in our success – being named CIPFA Wales’ Finance Team of the Year 2018 – and we’re looking for an exceptional candidate who can consolidate and extend these achievements. It’s a significant strategic role in our senior leadership team.

A qualified accountant, your professional experience needs to have been gained at a senior level in an organisation of similar size and complexity, and probably within a regulated sector. You’ll need to demonstrate a clear grasp of the key challenges likely to face us in the future – and assure us of your ability to manage them favourably. Profitability and growth underpin our ability to make positive strategic decisions, so you must also share our commitment to ‘surplus for purpose’, evidenced through a track record of effective business planning and commercial delivery, including successful negotiation with funders and partners.

With a positive, engaging management style, and an energetic and resilient approach, you’ll welcome the opportunity to be a visible leader, influencer and advocate for change in this successful and growing business. For an informal discussion about the post, please contact our retained consultant Anne Elliott at EMA on 01926 887272.

Please visit www.buildingstrongerfutures.co.uk for further information and to apply.

Closing date: 10am, 9 January 2019

 

Adeiladu dyfodol cryfach.

Cyfarwyddwr Grŵp: Adnoddau

Cyflog cystadleuol a chynllun bonws sy’n gysylltiedig â pherfformiad

Mae Cartrefi Conwy erbyn hyn yn landlord cymdeithasol cofrestredig llwyddiannus a dylanwadol yn y rhanbarth. Mae gan y cwmni dros 4,000 eiddo ledled Gogledd Cymru a throsiant o ryw £30m. Rydym yn ddigyfaddawd yn ein huchelgais i osod meincnod ar gyfer ansawdd, creadigrwydd ac effeithiolrwydd, a’n nod yw rhoi ein cwsmeriaid gyntaf. Yn ogystal â rhaglen ddatblygu arbennig a fydd yn darparu 250 o gartrefi erbyn 2020, rydym hefyd yn agor safle ar gyfer codi adeiladau modiwlar.

Mae ein Cyfarwyddwr Grŵp: Adnoddau, sydd ar fin ymddeol, wedi bod yn flaenllaw yn ein llwyddiant – cael ein enwi CIPFA Cymru, tim cyllid y flwyddyn 2018 – ac rydym yn chwilio am ymgeisydd eithriadol a fydd yn gallu cryfhau ac ymestyn y llwyddiannau hyn. Dyma rôl strategol sylweddol yn ein huwch dîm arwain.

Byddwch yn gyfrifydd cymwysedig, a’ch profiad proffesiynol wedi’i gael ar lefel uwch mewn sefydliad o faint a chymhlethdod tebyg, ac o fewn sector sy’n cael ei reoleiddio mae’n debyg. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn deall yn iawn y prif heriau sy’n debygol o’n hwynebu yn y dyfodol - a’n sicrhau o’ch gallu i’w rheoli’n ffafriol. Mae proffidioldeb a thwf yn sail i’n gallu i wneud penderfyniadau strategol cadarnhaol. Felly, rhaid i chi hefyd rannu ein hymrwymiad i ‘warged at bwrpas’, a fydd yn cael ei ddangos drwy hanes blaenorol o gyflenwi masnachol a chynllunio busnes effeithiol, gan gynnwys negodi’n llwyddiannus â chyllidwyr a phartneriaid.

Bydd gennych arddull arwain gadarnhaol a gafaelgar, a dull egnïol a chadarn o weithredu. Byddwch yn croesawu’r cyfle i fod yn arweinydd gweledol, yn ddylanwadwr ac yn eiriolwr dros newid yn y busnes llwyddiannus hwn sy’n tyfu.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â’n hymgynghorydd Anne Elliott yn EMA ar 01926 887272. I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i www.buildingstrongerfutures.co.uk

Dyddiad cau: 10:00 y.b., 9 Ionawr 2019