Strategic Policy and Development Manager

Location
Bridgend County Borough
Salary
£38,813 - £40,760 per annum
Posted
16 Oct 2019
Closes
30 Oct 2019
Seniority
Manager
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Local authority

Housing Soultions

Strategic Policy and Development Manager

£38,813 - £40,760 per annum

37 hours per week

This is an exciting opportunity within housing to lead a multi disciplinary team,

We are seeking to recruit a confident and experienced manager to contribute towards the delivery of a high quality housing service. You will have a record of innovation and be able to demonstrate your ability to work under pressure, make swift decisions, and be a good problem solver with an ability to collate, assess and present complex information clearly.

With a sound knowledge of legislation, regulation and national policy and a focus on good practice you will ensure the delivery of an effective service, ensuring that the service is lean and delivered in a timely manner. 

You will have excellent communication and negotiation skills providing leadership to the team and an ability to develop partnership working and work creatively to seek sustainable solutions to housing need

With an ability to think strategically you will seek to maximise the investment in new social and affordable housing in the County Borough.

Closing Date:          Wednesday 30th October 2019

 

To read in welsh please see below:

 

Atebion Tai

Rheolwr Polisi a Datblygu Strategol

£38,813 - £40,760 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Mae hwn yn gyfle cyffrous ym maes tai i arwain tîm aml-ddisgyblaethol,

Rydym yn awyddus i recriwtio rheolwr hyderus a phrofiadol i gyfrannu tuag at ddarparu gwasanaeth tai o ansawdd uchel. Bydd gennych hanes o arloesi ac yn gallu dangos eich gallu i weithio o dan bwysau, gwneud penderfyniadau cyflym, a bod yn dda wrth ddatrys problemau gyda'r gallu i goladu, asesu a chyflwyno gwybodaeth gymhleth yn glir.

Gyda gwybodaeth gadarn am ddeddfwriaeth, rheoleiddio a pholisi cenedlaethol a phwyslais ar arfer da byddwch yn sicrhau bod gwasanaeth effeithiol yn cael ei ddarparu, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn ddarbodus ac yn cael ei ddarparu mewn modd amserol. 

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a chyd-drafod gwych gan roi arweinyddiaeth i'r tîm a'r gallu i ddatblygu gweithio mewn partneriaeth a gweithio'n greadigol i geisio atebion cynaliadwy i'r angen o ran tai

Gyda'r gallu i feddwl yn strategol byddwch yn ceisio sicrhau'r buddsoddiad mwyaf posibl mewn tai cymdeithasol a fforddiadwy yn y Fwrdeistref Sirol.

Dyddiad Cau:          Dydd Mercher 30 Hydref 2019

Similar jobs

Similar jobs