Assistant Director | Commercial

Location
North Wales
Salary
£64k pa
Posted
26 Mar 2021
Closes
19 Apr 2021
Seniority
Director
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Housing association / RP

North Wales Housing is a successful housing association with over 2700 homes. We are totally committed to our communities across North Wales and prioritise investment in our homes and services. Growth and development are core to our vision of the future and we are just launching a highly ambitious growth strategy to take us forward to 2024.

To support our strategy we have established this new role of AD Commercial. Reporting directly to the CEO you will be the organisation lead for Commercial activity - advising the Board and Executive Team as appropriate and sourcing Development and wider commercial opportunities.  The successful candidate will have experience of developing business in a commercial environment, along with a knowledge of housing development. With a positive, can-do mindset and strong relationship building and negotiation skills, this is a great opportunity to influence the future for North Wales Housing and our communities. The location of the role is highly flexible, with candidates able to balance working from home with some attendance to build strong local relationships in North Wales.

For further information please go to  www.distinctivepeople.co.uk/vacancies

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Tai Gogledd Cymru yn gymdeithas dai lwyddiannus gyda thros 2700 o gartrefi. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'n cymunedau ledled Gogledd Cymru ac yn blaenoriaethu buddsoddiad yn ein cartrefi a'n gwasanaethau. Mae twf a datblygiad yn greiddiol i'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac rydym ar fin lansio strategaeth twf hynod uchelgeisiol i fynd â ni ymlaen i 2024.

Er mwyn cefnogi ein strategaeth rydym wedi sefydlu swydd newydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Masnachol. Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr chi fydd arweinydd y sefydliad ar gyfer gweithgaredd Masnachol - gan gynghori'r Bwrdd a'r Tîm Gweithredol fel y bo'n briodol a chyrchu Datblygiad a chyfleoedd masnachol ehangach. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddatblygu busnes mewn amgylchedd masnachol, ynghyd â gwybodaeth am ddatblygu tai. Gyda meddylfryd cadarnhaol, ymarferol o gyflawni a sgiliau adeiladu perthnasoedd a negodi cryf, mae hwn yn gyfle gwych i ddylanwadu ar ddyfodol Tai Gogledd Cymru a'n cymunedau. Mae lleoliad y swydd yn hyblyg iawn, gydag ymgeiswyr yn gallu cydbwyso gweithio gartref gyda pheth presenoldeb i adeiladu perthnasoedd lleol cryf yng Ngogledd Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i  www.distinctivepeople.co.uk/vacancies