Cyfarwyddwr Arloesedd A Thwf Y Grŵp/ Group Director: Innovation & Growth

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Grŵp Cynefin wrth i ni barhau ar daith drawsnewidiol tuag at ddiwylliant sy’n canolbwyntio’n ddiffuant ar y cwsmer a chanlyniadau.

Darparu gweledigaeth, arweinyddiaeth a sicrhau bod cartrefi newydd yn cael eu darparu i reolwyr gan nodi cyfleoedd ar gyfer twf cynaliadwy pellach Grŵp Cynefin. Gyrru agweddau masnachol, arloesi, effeithlonrwydd a gweithio mewn partneriaeth ar draws y busnes i sicrhau y gall Grŵp Cynefin gyfrannu at yr angen am gartrefi o ansawdd, cynaliadwy, fforddiadwy ac y gallant fynd I’r afael ag anghydraddoldebau, ym maes iechyd, tai ac addysg y rhai sy’n byw mewn tai cymdeithasol afforddiadwy yn ogystal a chefnogi pobl i fyw’n ddiogel ac yn annibynnol am fwy o amser. Cefnogi’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr i ddiffinio a darparu cynllun, blaenoriaethau a pholisiau Corfforaethol Grŵp Cynefin i alluogi cwsmeriaid a chymunedau i ffynnu I’r dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth gallwch ymweld â’n gwefan, neu i gael trafodaeth gyfrinachol am y rôl hon ffoniwch Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr ar 07870 975669 neu Gwenda Squire, Rheolwr AD ar 07825 187160.

This is an exciting time for Grŵp Cynefin as we continue a journey of transformation towards a genuinely customer and outcome focused culture.

You’ll provide vision, leadership and ensure the delivery of new homes into management; identifying opportunities for further sustainable growth of Grŵp Cynefin. Drive commerciality, innovation, efficiency and partnership working across the business to ensure that Grŵp Cynefin can contribute to the need for quality, sustainable, affordable homes and can tackle inequalities, in health, housing and education of those living in social and affordable housing as well as supporting people to live safely and independently for longer. You’ll also support the Board and Chief Executive to define and deliver Grŵp Cynefin’s corporate plan, priorities and policies to enable customers and communities to thrive into the future.

For more information visit our website, or for a confidential discussion about this role please call Shan Lloyd Williams, Chief Executive on 07870 975669 or Gwenda Squire, HR Manager on 07825187160

Similar jobs

Similar jobs