Temporary Rehousing Officer - Housing & Community Regeneration

Employer
Bridgend County Borough Council
Location
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£24,982 - £25,991 per annum
Closing date
8 Dec 2021

View more

Function
Community and Customer Services, Housing / neighbourhood management, Tenant services
Seniority
Officer
Contract
Fixed Term Contract
Hours
Full Time
Organisation Type
Local authority
You need to sign in or create an account to save a job.

Fixed Term for up to 2 years

Exciting opportunities have arisen for dedicated individuals to help clients at risk of homelessness or living in unsuitable accommodation. We are seeking front line Rehousing Officers to join a team that makes a difference and transforms lives.

The primary role of the Housing Solutions Advisor is to undertake homeless assessments and process applications to the Authority’s Common Housing Register.  The key objective to prevent homelessness by producing innovative solutions to clients remaining in the home or finding alternative accommodation.  An effective Housing Solutions Advisor will have experience of managing complex and detailed casework.  The successful candidate will have experience of detailed homelessness prevention casework as well as homelessness legislation and making enquiries and legal decisions in line with the statutory duties of a local authority.

Working as part of a busy team you will need to work well under pressure and on your own initiative as you will build and manage your own caseload to Bridgend’s service standards.  To succeed in this role, you will be a good problem solver who is able to work assertively but sensitively and also be a good team player.

The successful candidate will be able to plan and prioritise work effectively to contribute towards the delivery of a high-quality housing service. You must be able to work collaboratively as you will be working with partner agencies in preventing homelessness and reducing the reliance on temporary accommodation.  You must be adaptable and be able to react effectively to changing circumstances.  Protecting children, young people or adults at risk is a core responsibility of all council employees.

We really want to hear from you and would like to offer you the opportunity to discuss the role further with our Team Manager Joanne Ginn by calling 01656 643104. This will give you the opportunity to discuss the role in more detail, ask any questions and gain valuable advice regarding the content of your application.

Closing Date: Wednesday 8th December 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol/Dros Dro am hyd at 2 flynedd

Mae cyfleoedd cyffrous wedi codi i unigolion ymroddedig helpu cleientiaid sy'n wynebu risg o ddigartrefedd neu fyw mewn llety anaddas.  Rydym yn chwilio am Swyddogion Ailgartrefu rheng flaen i ymuno â thîm sy'n gwneud gwahaniaeth ac sy'n trawsnewid bywydau.

Prif rôl y Cynghorydd Atebion Tai yw cynnal asesiadau digartref a phrosesu ceisiadau i Gofrestr Tai Cyffredin yr Awdurdod.  Yr amcan allweddol yw atal digartrefedd drwy baratoi atebion arloesol i gleientiaid aros yn y cartref neu ddod o hyd i lety arall.  Bydd gan Gynghorydd Atebion Tai effeithiol brofiad o reoli gwaith achos cymhleth a manwl.  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o waith achos atal digartrefedd manwl yn ogystal â deddfwriaeth digartrefedd, a gwneud ymholiadau a phenderfyniadau cyfreithiol yn unol â dyletswyddau statudol awdurdod lleol.

Gan weithio fel rhan o dîm prysur bydd angen i chi weithio'n dda o dan bwysau ac yn ôl eich menter eich hun oherwydd byddwch yn adeiladu ac yn rheoli eich llwyth achosion eich hun i safonau gwasanaeth Pen-y-bont ar Ogwr.  Er mwyn llwyddo yn y rôl hon, byddwch yn dda wrth ddatrys problemau ac yn gallu gweithio'n bendant ond yn sensitif a byddwch hefyd yn chwaraewr tîm da.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cynllunio a blaenoriaethau gwaith yn effeithiol i gyfrannu at ddarparu gwasanaeth tai o ansawdd uchel. Rhaid i chi allu gweithio ar y cyd oherwydd byddwch yn gweithio gydag asiantaethau partner i atal digartrefedd a lleihau'r ddibyniaeth ar lety dros dro.  Rhaid i chi fod yn hyblyg a gallu ymateb yn effeithiol i amgylchiadau sy'n newid.  Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Rydym wir am glywed gennych a hoffem gynnig y cyfle i chi drafod y rôl ymhellach gyda'n Rheolwr Tîm Joanne Ginn drwy ffonio 01656 643104. Bydd hyn yn gyfle i chi drafod y rôl yn fanylach, gofyn unrhyw gwestiynau a chael cyngor gwerthfawr ynghylch cynnwys eich cais.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 8fed Rhagfyr 2021

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert