This job has expired

Support Worker - Floating Support

Employer
Nacro
Location
Gwynedd, Wales
Salary
£18,013 per year
Closing date
29 Dec 2023

View more

Support Worker - Floating Support - Gwynedd

Job type- Permanent/Part Time

Salary- £18,013 per annum

Hours- 29 hours per week (includes 45-minute lunchbreak)

Location- Home Based with travel around the county of Gwynedd (Driving License and access to vehicle essential)

 

Gweithiwr Cefnogol - Cefnogaeth Symudol - Gwynedd

Math o swydd: Parhaol/Rhan amser

Cyflog- £18,013 y flwyddyn Oriau- 29 awr yr wythnos (yn cynnwys 45 munud egwyl cinio)

Lleoliad- Gweithio o gartref a teithio o gwmpas sir Gwynedd (trwydded yrru a mynediad I gar yn h

 

We believe that everyone deserves a good education, a safe and secure place to live, the right to be heard, and the chance to start again, with support from someone on their side. That's why our housing, education, justice and health and wellbeing services work alongside people to give them the support and skills they need to succeed. And it's why we fight for their voices to be heard and campaign together to create lasting change.

 

 

Credwn fod pawb yn haeddu addysg dda, lle diogel i fyw, yr hawl i gael eu clywed, a'r cyfle i ddechrau eto, gyda chefnogaeth gan rywun sydd ar eu hochr nhw. Dyna pam mae ein gwasanaethau tai, addysg, cyfiawnder ac iechyd a lles yn gweithio ochr yn ochr â phobl i roi'r gefnogaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo. A dyna pam rydyn ni'n brwydro dros glywed eu lleisiau ac yn ymgyrchu gyda'n gilydd i greu newid parhaol.

 

We believe that a career is not just about earning a living; it's about having your say and making things happen that can mean positive changes to the lives of vulnerable people. We are a national social justice charity with more than 50 years' experience.

 

Credwn nad yw gyrfa yn golygu ennill bywoliaeth yn unig; mae'n golygu dweud eich dweud a gwneud i bethau ddigwydd a all olygu newidiadau cadarnhaol i fywydau pobl fregus. Rydym yn elusen cyfiawnder cymdeithasol cenedlaethol gyda mwy na 50 mlynedd o brofiad.

 

So, join us as a Support worker and you will…

 

Felly, ymunwch â ni fel gweithiwr cymorth a byddwch yn...

 

provide exceptional housing support services to a diverse range of service user across Gwynedd. The Team provides flexible and holistic support to people with a wide range of support needs. ensuring this is co-ordinated with the broader supporting environment (e.g., Family, Substance Misuse Services, Probation Services, and other professionals/services).

 

darparu gwasanaethau cymorth tai eithriadol i ystod amrywiol o ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws Gwynedd. Mae'r Tîm yn darparu cefnogaeth hyblyg a chyfannol i bobl ag ystod eang o anghenion cymorth. sicrhau bod hyn yn cael ei gydlynu â'r amgylchedd cefnogol ehangach (e.e., Teulu, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, Gwasanaethau Prawf a gweithwyr proffesiynol/gwasanaethau eraill).

 

The successful candidate will have:

 

•    Experience of working with vulnerable people with a range of support needs
•    Ability to assess and manage risk
•    Excellent communication skills to motivate service users
•    The ability to carry out assessments for all service users to identify individual needs or barriers and then produce an agreed action plan that must be regularly reviewed, monitored and outcomes collated.
•    Organisational and planning skills, able to deal with conflicting priorities.
•    Ability to work effectively on own initiative and in a highly pressurised environment whilst responding appropriately to the needs of the service users.
•    Ability to work flexibly and proactively.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:  

• Profiad o weithio gyda phobl fregus sydd ag amrywiaeth o anghenion cymorth

• Y gallu i asesu a rheoli risg

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol i ysgogi defnyddwyr gwasanaeth 

• Y gallu i gynnal asesiadau ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth i adnabod anghenion neu rwystrau unigol ac yna llunio cynllun gweithredu cytunedig y mae'n rhaid ei adolygu a'i fonitro'n rheolaidd a choladu'r deilliannau. 

• Sgiliau trefnu a chynllunio, yn gallu delio â blaenoriaethau sy'n gwrthdaro.

• Y gallu i weithio'n effeithiol ar eich liwt eich hun ac mewn amgylchedd dan bwysau mawr

Sign in to create job alerts

Sign in or create an account to start creating job alerts and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert